Garantie

Voor producten, geleverd door Damixa, gelden de volgende garantie voorwaarden:

Producten waarbij productiefouten worden geconstateerd, worden gratis vervangen of gerepareerd na goedkeuring van Damixa binnen een periode van maximaal 2 jaar, gerekend vanaf de factuurdatum. De dealer legt de garantie claim schriftelijk voor aan Damixa. De claim dient vergezeld te gaan van een aankoopfactuur waarin duidelijk het product en de aankoopdatum staan gespecificeerd. Hierna komt Damixa met een terugkoppeling naar de dealer hoe de zaak wordt opgelost. Damixa maakt (in geval van reparatie binnen 2 jaar), gebruik van een externe servicedienst die op hun verzoek ter plaatse zal herstellen en/of vervangen. Doorloop periode hiervoor is maximaal 3 weken na melding afhankelijk van de ernst van de klacht. Voor garantiekwesties na het tweede jaar tot en met het vijfde jaar, worden onderdelen ter beschikking gesteld. Vervangingskosten en/of reparatiekosten komen dan voor rekening van de eindgebruiker. Damixa geeft 5 jaar garantie op het technisch functioneren van haar kranen.

Daarbij geldt de volgende voorwaarde:

- De montage is uitgevoerd door een erkende installateur en in overeenstemming met de geldende regels.


De garantie geldt uitsluitend op voorwaarde dat het defect te wijten is aan onjuist materiaal of onjuiste productie, en niet is ontstaan door onjuiste behandeling, verkeerde montage of gebrekkig onderhoud, verzuim of abnormale slijtage. Als de producten fouten hebben die door de garantie van Damixa worden gedekt, dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd: Fouten die worden geconstateerd bij de ontvangst, in verband met de installatie of na de installatie worden meegedeeld aan de groothandel/dealer waar het product is gekocht, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt over evt. verhelpen of retourneren. De groothandel/dealer neemt daarna direct contact op met Damixa. Terugkoppeling geschiedt naar de groothandel/dealer.

De garantie regeling is als volgt:

1.De eerste twee jaren (0 – 24 maanden) volledig, inclusief onderdelen en reparatie.


2.Twee jaren (0 – 24 maanden) op de oppervlakte, bij na komen van de onderhoudsvoorschriften.


3.Gedurende het derde tot en met het vijfde jaar (25 – 60 maanden) kan alleen aanspraak gemaakt worden op het leveren van onderdelen ter vervanging in garantiegevallen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op reparatie en/of herstelkosten. Deze kosten zijn voor rekening  van de eindgebruiker en deze dient  zelf een installateur daartoe opdracht te geven.


4.Beschadigingen door een verkeerde montage, onjuist gebruik of verkeerd onderhoud worden afgewezen. In het bijzonder mogen geen schuurmiddelen of zuurhoudende schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Uitsluitend schoon helder water en een zachte doek of zeemlap is toegestaan. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen vallen tevens buiten garantie.


5.Mocht een product of onderdeel niet meer in de collectie zijn, dan kan Damixa een passend alternatief hiervoor zonder problemen aanbieden.


6.Er wordt geen garantie op garantie verleend, met andere woorden een reparatie of onderdelenlevering in de garantieperiode geeft geen recht op verlenging van de garantietermijn.


7. Producten ouder dan vijf jaar ( dus buiten garantie ) worden niet door tussenkomst van Damixa gerepareerd. U kunt zich hiervoor wenden tot een regionale dealer, loodgieter of reparateur naar keuze.


8. Garantie op losse onderdelen bedraagt slechts 2 jaar. Let op, dit is dus afwijkend van een kompleet product.


9. Producten afkomstig uit een showroom vallen niet onder de gebruikelijke garantievoorwaarden. Hiervoor kan niet worden ingestaan dat deze kompleet zijn en dat onderdelen als gevolg van veroudering, uitdroging  doordat deze zijn tentoongesteld etc. nog functioneren.Damixa wijst hier iedere fabrieksgarantie af.


10. Is uw Damixa product minder dan 5 jaar oud? Dan hebt u nog garantie. Als u deze wil gebruiken dan kunt u een mail sturen naar service@damixa.nl / service@damixa.be. Voeg de volgende documenten toe aan de mail:


  • Ingevulde Excel bestand
  • Een kopie van de factuur (verplicht)
  • Eventuele foto’s

Uw mail zal binnen 3 werkdagen beantwoord worden.